Search
Close this search box.

MOSTAR- GRAD PROTIV GRAĐANA

Uloga gradske Predstavničke vlasti je usmjeravati i nadzirati gradsku administrativnu vlast
kako bi svojim djelovanjem, na ravnopravnoj osnovi bila uslužni servis svih njegovih
stanovnika i poduzetnika. Građani grada Mostara teško da mogu biti zadovoljni načinom na
koji je vladajuća koalicija u Gradskom vijeću donosila odluke u pogledu reguliranja mirujućeg
prometa i naplate parkinga u parterima stambenih zgrada. Smatramo da su posve zanemarili
kako je riječ o uzurpaciji državnog vlasništva na štetu interesa stanara.
Dopuštajući JP „Mostarski parking“ naplatu parkinga na parternim površinama zgrada postalo
je očito koja politička opcija u Vijeću artikulira interese građana, a koji ne.
Navesti ćemo nekoliko razloga zbog kojih smatramo da Gradska uprava uzurpirajući pravo
korištenja javnog dobra i zajedničkih parternih površina narušava zakonska i stanarska prava
građana Mostara.
1) Grad Mostar se samoproglasio vlasnikom parternih parkinga neosnovano tvrdeći da je
gašenjem Samoupravnih interesnih zajednica stanovanja, vlasništvo nad mirujućim
gradskim prometom prešlo na njih kao da su SIZ-ovi bili organ Općine Mostar, što nema
nikakvoga pravnoga utemeljenja.
2) Zakonima o privatizaciji Zakonodavac je propustio adresirati imovinu u udrugama i drugim
oblicima ‘samoupravnog udruživanja’ koja su bila oblik društvenog vlasništva, kao što su
površine u dvorištima zgrada. Ove površine su u pravilu postale društvene nakon
nacionalizacije privatnog vlasništva. Proglašavanjem društvenog vlasništva državnim, ova
imovina je prešla na državu, Bosnu i Hercegovinu, koja ničim nije dopustila da lokalne
institucije poput općina postanu besplatno njeni vlasnici. Ustavni sud BiH ima stav da do
donošenja zakona na razini Bosne i Hercegovine, javno-pravni subjekti ne mogu preuzimati
vlasništvo nad državnom imovinom.
3) Veliki broj građevinskih lokaliteta u gradu, su investitori otkupili od privatnih vlasnika i
vrijednost građevinske parcele ukalkulirali u cijenu kvadrata stana. U takvim slučajevima su
etažni vlasnici postali vlasnici pripadajuće parterne površine. Samim time obilježavati i
naplaćivati parking mjesta na privatnim površinama je uzurpiranje ovlasti i narušavanje
privatnoga posjeda.
4) Prema Zakonu o gradnji, dozvoljena izgrađenost građevinske parcele je max. 60%. U
sklopu stambenih objekata, a u cilju osiguranja uvjeta stanovanja, svakoj stambenoj jedinici
pripada 1.5 parking mjesto, u sklopu građevinske parcele. Kod izgradnje velikoga broja
stambeno poslovnih objekata, investitori su zanemarili zakonske i urbanističke propise i u
potpunosti parcelu pokrili stambeno poslovnim kvadratima. Usprkos evidentnom kršenju
zakonske regulative, su od gradskih službi ishodili uporabne dozvole i legalizirali nezakonitu
gradnju. Time su narušili propisane uvjete stanovanja i uskratili parking prostore etažnim
vlasnicima, iako su oni kompletnu građevinsku parcelu otkupili kroz cijenu kvadrata stana.
Stoga objava kojom se JP „Mostarski parking“, u ime Grada proglašava korisnikom
cjelokupnoga gradskoga prostora ne može biti pravno utemeljena.

Zbog svega navedenog Gradski odbor HDZ1990 traži od Gradskoga vijeća da:

 1. Prestane sa uzurpiranjem državnog vlasništva i na osnovu prethodnog upisa u zemljišnim
  knjigama utvrdi koje su površine u gradu vlasništvo Grada Mostara te u skladu s tim odredi
  gdje je legalno vršiti naplatu parkiranja.
 2. Preispita sve dosadašnje propuste gradske uprave u izdavanju uporabnih dozvola i utvrdi
  u kojim slučajevima su narušeni uvjeti stanovanja i vlasnička prava etažnim vlasnicima.
 3. Donese odluku o načinu kompenziranja parking prostora, vlasnicima poslovnih prostora i
  stambenih jedinica čija zakonska i stanarska prava su uskraćena, nezakonitim izdavanjem
  uporabnih dozvola.
 4. Na svojim službenim stranicama informira građane o utvrđenim činjenicama i time pokažu
  da su Predstavnička vlast kakva je potrebna Mostaru i njegovim građanima. U protivnom
  pozivamo sugrađane da na predstojećim izborima dobro razmisle je li vladajuća koalicija
  HDZ BiH i SDA, zavrijedila još četiri godine povjerenja.
  Gradski odbor HDZ1990 Mostar