Search
Close this search box.

Elementi za razgovor o programu rada Vlade HNŽ-K

Prema međusobnom dogovoru stranaka koje participiraju u Skupštini HNŽ-K, a čijom većinom će biti formirana Vlada HNŽ-K, i sukladno tome bit će preuzete odgovornosti prema nadležnim resorima, poželjno bi bilo ustanoviti koordinirajuću radnu skupinu koja će usuglasiti „Nacrt za Program rada Vlade“, tako da svaki politički subjekt ima mogućnost detaljnije razraditi program i plan rada za svaki resor, a posebno za one resore za koje će preuzeti odgovornost, a onaj politički subjekt koji daje predsjednika Vlade i program i plan rada Vlade u cjelini.

Program Vlade HNŽ za razdoblje 2023-2026. treba se temeljiti na polaznim točkama:

 • Sukladno nadležnostima županijske vlasti, Vlada treba osigurati sve mjere za snaženje populacijske politike i jačanje demografske obnove, omogućujući perspektivu svima koji žele u našoj Županiji graditi budućnost za svoje obitelji, od najmlađih do najstarijih, kao i poslovne prilike na tržištu, vodeći računa o vladavini prava, izgradnji povjerenja i očuvanju mira i sigurnosti,
 • Sukladno prilagođavanju europskim standardima, Vlada treba omogućiti da proces digitalizacije pomogne u prikupljanju svih potrebnih podataka, informacija i pokazatelja, u uspostavi kvalitetnije funkcije javne uprave i preciznijim praćenjima i poboljšanjima javnih usluga za sve građane i pravne osobe na području Županije,
 • Sukladno ugrozama koje pogađaju okoliš diljem svijeta ali i u regiji Hercegovine, Vlada treba uskladiti sve aktivnosti koje provodi s agendom zaštite i očuvanja okoliša i investicijama usklađenim s Ciljevima održivog razvoja (SDG) i dokumentima EU iz ovog sektora,
 • Sukladno načelima meritokracije, učinkovitosti i transparentnosti organizirati cjelokupni aparat i reformu javne uprave koja će biti u funkciji cjelokupnog razvitka, istovremeno vodeći računa o suzbijanju svakog oblika korupcije i eliminiranju svake vrste diskriminacije,
 • Sukladno interesima i potrebama svih stanovnika HNŽ-K razvijati, regulirati i podupirati razvoj privatne inicijative u svim segmentima djelovanja, omogućavajući pravičnu tržišnu utakmicu ili adekvatne potpore za djelatnosti koje su od javnog interesa.  
  Sukladno programskim ciljevima i odrednicama koje upućuju HDZ 1990 na sudjelovanje u Vladi HNŽ-K, a prema postojećim resorima, smatramo da među ključne prioritete i polazišne točke treba navesti i sljedeće:
  OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA I SPORT
  o Usklađivanje postojeće i donošenje potrebne legislative za sve razine odgojno-obrazovnog procesa, od predškolskog do visokog obrazovanja, kao i podizanje kapaciteta Ministarstva za praćenje kvalitete u odgojno-obrazovnom procesu te jačanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, uključujući i vaučere za obrazovanje ili mjere za jačanje obrazovanja,
  o Pokretanje i u suradnji s Federacijom BiH jačanje financijskih i programskih uvjeta za znanstveno-istraživački rad, što uključuje formiranje i podupiranje ustanova i programa za znanstveno-tehnološku i digitalnu tranziciju, posebno kroz vid vaučerizacije inovacija i znanstveno-istraživačkog rada,
  o Jasno pozicioniranje kulturnih institucija i programa kulturnog djelovanja,
  o Povećanje ulaganja u rekreativni i sportski sustav i resurse, na razini barem dvostruko većoj od postojeće,
  ZDRAVSTVO, RAD I SOCIJALNA SKRB
  o Jačanje preventivnih programa i aktivnosti javnog zdravstva, uključujući sistematske preglede u svim sektorima društva, na temelju kojih je moguće preciznije pratiti zdravstvene trendove,
  o Omogućavanje svih zdravstvenih usluga na području HNŽ-K kroz subvencioniranje u ustanovama koje pružaju kvalitetnu uslugu, uključujući i vaučere za zdravstvo,
  o Kreiranje programa koji će motivirati mlado i kvalitetno medicinsko i zdravstveno osoblje da se zadrže i razvijaju karijere na području HNŽ-K,
  o Težište s područja programa zapošljavanja prebaciti na programe za razvoj i praćenje adekvatne kompetitivnosti na tržištu rada, te adekvatno zaštiti radnike, posebno žene,
  o Osigurati primjerene mjere svim socijalno osjetljivim i ugroženim kategorijama i uspostaviti snažnu mrežu socijalne zaštite na području HNŽ,
  GOSPODARSTVO
  o Poticajnim mjerama omogućiti nove investicije i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, kao i zaštitu i razvoj obrta, uključujući i potporu investicijskim fondovima koji će razvijati projekte energetske tranzicije,
  o Snažnim mjerama raditi na povećanju proizvodnje električne energije, gdje god je moguće omogućiti energetsku neovisnost, koristeći prvenstveno obnovljive izvore energije, i razvijati lokalne energetske zajednice građana,
  o Formirati razvojnu agenciju HNŽ-K koja će pripremati i realizirati programe i projekte vezane za inozemne partnere i investitore, kao i dostupne financijske izvore EU,
  TRGOVINA, TURIZAM I ZAŠTITA OKOLIŠA
  o U potpunosti reformirati sustav i način rada turističkih zajednica, kroz omogućivanje financijske samostalnosti turističkih zajednica u funkciji razvoja svih oblika turizma u HNŽ-K,
  o Formirati turističku regiju „Hercegovina“ u suradnji s drugim, susjednim županijama/kantonima i općinama/gradovima, zainteresiranim za zajednički nastup na turističkim tržištima, kroz povezivanje postojećih i investiranje i podupranje novih turističkih sadržaja i stručno usavršavanje djelatnika u turizmu,
  o Osigurati dovoljno tehničkih i stručnih sredstava za redovito praćenje stanja i unaprjeđenje zaštite okoliša, posebno vode, zraka, tla, buke i sl.,
  GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
  o Pripremiti i proglasiti dodatne površine zaštićenim područjima različitog stupnja zaštite, s ciljem očuvanja prirodnih bogatstava i krajolika,
  o Voditi kvalitetno prostorno planiranje koje će, između ostaloga i kroz djelovanje Zavoda za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, omogućiti jedinicama lokalne uprave i samouprave adekvatno raspolaganje površinama,
  UNUTARNJI POSLOVI
  o Smanjiti dodatno stopu kriminaliteta, posebno maloljetničkog, kroz preventivne programe i interinstitucionalnu suradnju,
  o Rigorozno pristupiti povećanju sigurnosti u prometu i značajno povećati resurse i mjere za smanjenje kaznenih djela i prekršaja u prometu i dodatno reducirati teže posljedice kaznenih djela protiv sigurnosti u prometu,
  o Omogućiti suradnju policije i građana kroz programe izgradnje povjerenja i „sigurne zajednice“,
  PRAVOSUĐE, UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA
  o Omogućiti neovisnost i učinkovitost pravosudnih tijela, u prvom redu Tužiteljstva HNŽ, Županijskog suda, Županijskog pravobraniteljstva, kao i službi pravne pomoći, sukladno zakonu, s ciljem učinkovitog procesuiranja svih fizičkih i pravnih osoba koje djeluju u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima koje omogućuju vladavinu prava,
  o Utemeljiti posebno tijelo za borbu protiv korupcije i pojačati suradnju u aktivnostima i programima na suzbijanju korupcije, napose korupcije u pravosudnim tijelima,
  o Omogućiti maksimalnu učinkovitost i transparentnost u tijelima i službama javne (državne) uprave, koristeći digitalne alate i stvarajući pretpostavke za e-upravu,
  o Jačati mogućnosti razvoja jedinica lokalne uprave i samouprave kroz stručna usavršavanja djelatnika i organizacija civilnog društva,
  FINANCIJE
  o Sudjelovati u kreiranju ukupne financijske i fiskalne politike u Federaciji BiH, s jasnim ciljevima od značaja za HNŽ-K,
  o Provoditi, analizirati i inovirati Smjernice ekonomske i fiskalne politike u HNŽ (2023-2025),
  o Suzbijati sivu ekonomiju mjerama kontrole i nadzora, ali i povoljnim uvjetima i poreznim olakšicama,
  PITANJA BRANITELJA
  o Omogućiti svim korisnicima prava branitelja i članova njihovih obitelji dostojanstveno korištenje i adekvatno evidentirati braniteljske potrebe,
  PROMET I VEZE
  o Omogućiti adekvatan i održiv rad Zračne luke Mostar i kvalitetnu povezanost zračnim linijama Mostara i značajnijih europskih zračnih luka, s ciljem razvoja gospodarstva i bolje prometne povezanosti,
  o Jačati infrastrukturu i plan izgradnje cestovne mreže, jednako kao i infrastrukture željezničkog i vodnog prometa,
  o Poboljšati kvalitetu javnog prometa u urbanim sredinama,
  o Subvencionirati infrastrukturu za kvalitetnu širokopojasnu internetsku vezu u svim naseljenim mjestima i svim ustanovama u HNŽ,
  POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA
  o Usvojiti zakonodavstvo kojim će se regulirati adekvatna zaštita, održiva eksploatacija i cjelovita obnova šuma, i omogućiti dosljednu provedbu zakonskih odredaba,
  o Usvojiti i primjenjivati transparentnije i adekvatnije kriterije za županijske potpore u poljoprivredi, prema načelu poticaja za konačne proizvode,
  o Očuvati i upravljati vodama u cilju dugoročne zaštite i postizanja jednog od ključnih ciljeva održivog razvoja – čista voda i sanitarni uvjeti,
  o Učinkovito korištenje EU i ostalih međunarodnih financijskih izvora za jačanje proizvodnih poljoprivrednih kapaciteta u HNŽ.

HDZ 1990 poziva i ostale političke subjekte s kojima se obavljaju konzultacije da konstruktivno i odgovorno pristupe procesu formiranja skupštinske većine i pridonesu što kvalitetnijem radu buduće Vlade HNŽ-K, kako kroz službene sastanke i susrete adekvatnih predstavnika političkih stranaka, tako i kroz temeljitu pripremu unutar samih stranaka.

Mostar, 27. lipnja 2023.